Felhasználási feltételek

Felhasználó a www.ekszerhallokeszulek.hu oldalt (a továbbiakban: Honlap) kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Victofon Hallásjavító Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Victofon Hallásjavító Kft. kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Victofon Hallásjavító Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Victofon Hallásjavító Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Victofon Hallásjavító Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az odalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Victofon Hallásjavító Kft. nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlap-on kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Victofon Hallásjavító Kft. nak.

Ha a Victofon Hallásjavító Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Victofon Hallásjavító Kft. és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Victofon Hallásjavító Kft. törli a Felhasználó regisztrációját. Szerzői jogok A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Victofon Hallásjavító Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a Honlap-on, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Victofon Hallásjavító Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Victofon Hallásjavító Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlap-on szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Victofon Hallásjavító Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Victofon Hallásjavító Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.victofon.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Victofon Hallásjavító Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Victofon Hallásjavító Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Victofon Hallásjavító Kft. külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Victofon Hallásjavító Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Victofon Hallásjavító Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.